Choď na obsah Choď na menu
 


Zásahy 2007

Úvod pracovnej sezóny 2007 sa niesol v duchu projektu Culture 2000 „Conserve the Beauty of European Monuments for Future Generation“ ktorý sme ukončili májovým workshopom – pracovnou dielňou s posledným cyklom prednášok ako aj praktických realizácii. V rámci akcie bola po prvý krát Michalom Hrčkom s firmy Obnova s.r.o. na Lietavskom hrade formou prednášky odprezentovaná výroba vápennej malty z takzvanej horúcej kopy. Teória výroby tohto druhu malty bola zverejnená aj v knihe Ochrana zrúcanín vydanej v roku 2006 a už murovanie kaverien SZ steny rok predtým firma MGM Žilina realizovala touto technológiou. V rámci akcie prebiehala stavebná ako aj výskumná činnosť. Metodik bádateľ Michal Šimkovic skúmal deštruovaný bývalý vstup do prejazdnej veže starej brány a po výskume prebehla aj konzervácia celého úseku. Murovalo sa na západnom dolnom obrannom múre, rondelovej bašte, šiestej bráne a elegantne horolezeckou technikou bola zakonzervovaná zachovalá JV stena kaplnky hlavne v pätách napojenia múru na skalné podložie. Medzi najvýznamnejšie práce v roku 2007 bezpochyby patrí konzervácia a čiastočná obnova celého interiéru veže starej brány, ktorú sme plánovali na ďalší rok zastrešiť podľa vypracovaného architektonického projektového zámeru. Tento rok prebiehali murárske práce aj na južnej strane piatej brány, kde bolo domurované rozsiahle murivo nad novou obnovenou klenbou vstupu do stredného hradu a bol vyčistený priestor prvého poschodia piatej brány, následne prekrytý nopovou fóliou a spiatočne do spádu zasypaný triedenou suťou. Spustili sme aj prvú etapu stabilizácie šiestej brány ktorá je konštrukčne spojená s piatou bránou kde sme obnovili prah, špaletu a záklenok vstupného otvoru do objektu zo zaniknutej veže pri veľkom rondli. Rok 2007 bol významný aj pre hradnú cisternu, lebo bol jej interiér vyčistený od odpadkov a začalo sa s ťažením kameňa a sute čím sa začal priestor objektu tajomne odkrývať. Práce sme v cisterne ukončili objavením skalného podložia v SV strane objektu. V rámci edičnej činnosti sme vydali po prvý krát kvalitnú „modrú“ brožúru o hrade a jeho stručnej histórii.